Losone invest s.r.o.

Správce alternativního investičního fondu dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“).

„Důležitost peněz plyne z toho, že jsou propojením mezi současností a budoucností.“

John Maynard Keynes

Jaké jsou naše hodnoty?

Růst investic

Veškeré naše investice musí vykazovat indikátory udržitelného a zdravého růstu, portfolio neustále kontrolujeme a pravidelně optimalizujeme pro dosažení nejlepších možných výsledků. Chráníme efektivně investice před inflací.

Profesionalita

Provádíme malý počet obchodů, máme profesionální správu majetku, odbornost a bohaté zkušenosti, dokážeme zhodnocovat a chránit svěřený kapitál. Umíme činit složitá rozhodnutí a přijímat předem posouzená rizika.

Dlouhodobost a stabilita

Naším cílem je dlouhodobý a stabilní růst investic klientů, nestojíme o krátkodobé a rizikové zhodnocení, trpělivě hledáme příležitosti.

Odbornost a zkušenosti

Know-how naší firmy posilujeme průběžnými opatřeními zaměřenými na další vzdělávání našich zaměstnanců a spolupracovníků.

Firma Losone invest s.r.o. je správce alternativního investičního fondu dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), který je zapsán v seznamu vedeném ČNB osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním podle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“).

Co je podstatou správce alternativního investičního fondu?

Majetek je shromážděný od více investorů, nikoliv však od veřejnosti.

Podnikatelsky prováděná správa majetku.

Společné investování na základě určené strategie investování ve prospěch investorů, kdy výnos je zcela nebo zčásti závislý na hodnotě majetku, do kterého byl majetek investován.

Správce je se sídlem v České republice.

Spravovaný majetek není investičním fondem, resp. není v investičním fondu a správce není obhospodařovatelem investičního fondu.

Objem spravovaného majetku je omezen rozhodným limitem.

K čemu slouží webové stránky alternativního investičního fondu?

Tyto webové stránky mají pouze informativní charakter. Zveřejněné informace jsou poskytovány výlučně pro informační účely jako doplňkový zdroj osobně předávaných informací a nelze je považovat za formu distribuce, reklamy, nabídky nebo doporučení nákupu či prodeje cenných papírů ani za žádný druh poradenství v oblasti finančních, investičních, právních, daňových či jiných služeb.

Jaká jsou specifika alternativního investičního fondu?

Zápis v seznamu ČNB nepředstavuje příslušné podnikatelské oprávnění a fond neopravňuje k veřejnému nabízení investic a následnému shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti, za účelem jejich společného investování.

Tento fond nemá depozitáře a není veřejně nabízen. Služby společnosti nejsou určeny veřejnosti.

Fond je určen pro omezený počet investorů.

Fond nepodléhá dohledu ČNB, ale má vůči ní reportovací povinnosti.

S čím je spojené investování v alternativním investičním fondu?

S investováním jsou spojena rizika. Hodnota investic může stoupat i klesat. Minulé výnosy nejsou žádnou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost původně investované částky. Investice do různých typů reálných aktiv mohou v jednotlivých jurisdikcích podléhat omezením a právním předpisům. Informace uvedené na těchto webových stránkách neberou v úvahu situaci, majetkové a jiné poměry, investiční strategii či omezení týkající se konkrétních osob.

Společnost, její zakladatelé, členové orgánů, ředitelé či zaměstnanci nepřebírají odpovědnost za ztrátu nebo škodu způsobenou použitím jakékoliv informace obsažené na těchto webových stránkách.

Uveřejněné informace neslouží k veřejné nabídce investičních reálných aktiv ani jiných investičních produktů. Informace zde uvedené by neměly být považovány za nabídku ani za výzvu k nákupu, prodeji nebo jinému nakládání s investičními nástroji.

Losone invest s.r.o.

Nové Sady 988/2, 602 00 Brno

IČ: 28284097, spisová značka C 58442 vedená u Krajského soudu v Brně

info@losoneinvest.com